PO Management

Open menu
Thema's

Recensies

Op deze plek vindt u recensies van actuele uitgaven voor het onderwijs. Wilt u zelf een recensie schrijven? Neemt u dan contact op met PO Management via het contactformulier op deze website.

Recensieoverzicht
Recensie
Teken je les, Rachel Levi

Met tekeningen kun je uitleg verhelderen en leerlingen helpen om de lesstof te begrijpen, analyseren en onthouden. Je brein kan namelijk beter informatie opnemen als er zowel woorden als beeld worden gebruikt.

Lees verder
Recensie
Zo werken wij, Saskia Klomps, Menno van Hasselt en Wijnand Gijzen

Geen enkele methode sluit optimaal aan bij iedere individuele leerling. Dit boek gaat over het borgen van de didactische strategie bij het losser omgaan met de methode.

Lees verder
Recensie
Nuance, Michael Fullan en Joanne Quinn

Nuance laat zich het best samenvatten met een wijsheid van voetballend filosoof Johan Cruijff: ‘Je gaat het pas zien, als je het doorhebt.’ Genuanceerde leiders hebben het door. Ze voelen de tijdgeest, de context en wat er in het hier en nu voor de ontwikkeling van kinderen moet gebeuren, feilloos aan en handelen daarnaar.

Lees verder
Recensie
Minder veranderen, meer verbeteren, Viviane Robinson

Veranderingen in scholen leiden niet automatisch tot verbeteringen. In dit boek stelt Viviane Robinson een ambitieus doel: het onderwijs en de leerresultaten verbeteren door minder te veranderen.

Lees verder
Recensie
Professionele cultuur in ontwikkeling, Spier ten Doesschate & Gerard van den Hoven

In het Nederlandse onderwijs wordt veel gepraat over de ontwikkeling van een professionele cultuur en een lerende organisatie. Heb je beide nodig om je school te ontwikkelen? En hoe breng je die twee bij elkaar? Dat leest u in dit boek dat schoolleiders, bestuurders en toezichthouders handvatten geeft voor het werken aan een professionele cultuur vanuit een duidelijke visie op samen leren.

Lees verder
Recensie
Slim!, Fred Kramer & Theo Wildeboer

De leerkracht is een van de belangrijkste factoren voor het succes van onderwijs. Daarmee zeggen we niets nieuws. Maar een leerkracht, hoe bekwaam ook, heeft slechts een beperkte hoeveelheid tijd om zijn kennis over te dragen. Leerkrachten willen kinderen graag meer leren in minder tijd.

Om leerkrachten zo effectief mogelijk te laten omgaan met hun beperkte tijd hebben onderwijsadviseurs Fred Kramer en Theo Wildeboer het boek Slim! De 4 sleutels voor een effectieve les geschreven. Daarin stellen de auteurs vier vragen centraal om leerkrachten na te laten denken over de juiste lesvoorbereiding: 
• Stelt de leerkracht een scherp lesdoel?
• Volgt de leerkracht ‘de kortste weg naar Rome’?
• Stimuleert de leerkracht de actieve betrokkenheid van leerlingen?
• Stemt de leerkracht af op verschillen?

Kramer en Wildeboer noemen het de 4 sleutels voor een effectieve les. Het is boeiend om aan de hand van de 4 sleutels te bedenken hoe je les wilt gaan geven. Leerkrachten maken immers in het onderwijs voortdurend keuzes die hun handelen bepalen. De vier vragen geven daarbij de juiste richting aan dit handelen.

 

Lees verder
Recensie
Startboek Skillis groep 5 t/m 8, L. Ligtendag, A. van der Pluijm

De maatschappij verandert steeds sneller. Hoe bereiden we onze leerlingen daarop voor? Startboek Skillis wil het onderwijs vaardigheden bijbrengen om leerlingen voor te bereiden op de maatschappij van de 21ste eeuw. 

Lees verder
Recensie
De Betere Basisschool, Wil Hovy

De Betere Basisschool is een handzaam boek waarin op heldere en beknopte wijze een integrale aanpak wordt beschreven om de kwaliteit van het onderwijs en de schoolorganisatie te verbeteren. Het is een uitgave van de CED-Groep, die basisscholen die deze aanpak willen realiseren daarin begeleidt. Het boek is geschreven voor leidinggevenden in de school: de schoolleider, de (bouw)coördinatoren en de intern begeleider. Het is een prettig leesbaar boek, waarin maar sporadisch wordt verwezen naar andere literatuur, maar waarin hedendaagse inzichten zeker doorklinken.

Lees verder
Recensie
Op SAMI-expeditie in Onderwijsland, Servaas Klute

‘Vergroot je bekwaamheid… én die van je organisatie’ is de ondertitel van het boek Op SAMI-expeditie in Onderwijsland van Servaas Klute. Deze ondertitel geeft voor mij de kern van de bedoeling van de schrijver weer. De professionele en persoonlijke ontwikkeling van leidinggevenden wordt in verband gebracht met de ontwikkeling van onderwijsorganisaties. Ze gaan hand in hand.

Lees verder
Recensie
Krachtig van binnen, sterk naar buiten!, Sandra van der Bolt en Twanny Verdonschot

Imago is het beeld dat anderen van iets of iemand hebben. Dat beeld kun je niet afdwingen maar wel beïnvloeden. In Krachtig van binnen, sterk naar buiten! worden scholen handreikingen geboden om na te denken over hoe ze graag willen dat anderen de school zien. Bij het kiezen van een school zijn er zowel emotionele als rationele overwegingen in het spel. Een duidelijk en juist imago kan die keuze ten voordele van de school beïnvloeden. Het is vooral belangrijk dat een school trots uitstraalt: ‘dit doen wij, dit vinden wij belangrijk en hier staan wij achter’.

Lees verder
Recensie
Klasse(n)kracht, Jelly Bijlsma

En met respect voor de schrijfster, Jelly Bijlsma! Ze heeft met haar boek een waardevolle bijdrage geleverd aan het verbeteren van het pedagogisch klimaat op scholen. 

Lees verder
Recensie
Knapzak Praktijkgidsen, Eleonoor van Gerven

Met deze boeken word je een competentere professional

Op de achterkant van de vier praktijkgidsen staat goed omschreven wat deze serie te bieden heeft: ‘Knapzakjes zijn kleine handzame praktijkgidsen over onderwijs aan begaafde leerlingen. Ze gaan uit van de praktijk van alledag.’

Deze serie helpt de lezer in te zoomen op het soms wat ingewikkelde proces van het bieden van passend onderwijs aan de specifieke doelgroep van begaafde kinderen. Met haar enorme kennis, ervaring en inzicht in hoe leerprocessen bij kinderen maar juist ook bij volwassenen werken, biedt Van Gerven niet alleen het onderwijsveld handvatten voor passende aansluiting bij begaafde kinderen. Ook de intensieve begeleidingspraktijk van begaafde drop-outs vindt in de uitgaves veranderingsgerichte aanknopingspunten: haar ‘Knapzakgidsen’ laten zich zonder al te veel moeite ook naar deze situatie vertalen.

Lees verder
Recensie
Gemotiveerd leren en lesgeven, A.Ros, J.Castelijns, A.Loon, K.Verbeeck

Gemotiveerde leerlingen zijn betrokken, nieuwsgierig en gaan goed om met uitdagingen en tegenslagen. Zij halen vaak betere schoolresultaten. Veel leerlingen zijn echter niet gemotiveerd: zij vinden het saai op school en hun betrokkenheid bij schoolse taken neemt af. Gemotiveerd leren en lesgeven is de eerste uitgave die motivatie in brede zin centraal stelt. Dit boek zet motivatieprocessen helder uiteen en geeft aan wat je als leraar zelf kunt doen om de intrinsieke motivatie van leerlingen te stimuleren. 

 

Lees verder
Recensie
Vaardigheden voor het samenwerken in teams, van Oudenhoven, Grutterink

Werken in teams is helemaal van nu. Meer dan ooit moeten medewerkers met elkaar communiceren en samenwerken. De nadruk ligt op het verbeteren van de effectiviteit van die samenwerking en op de interpersoonlijke aspecten van samenwerken. Dat geldt bijvoorbeeld in zorg en welzijn waar sterk wordt ingestoken op het interdisciplinair samenwerken in teams. Dit boek richt zich op de cruciale sociale vaardigheden die nodig zijn om medewerkers goed en professioneel te laten samenwerken en teamprestaties neer te zetten, zonder individuele doelen uit het oog te verliezen.

 

Lees verder
Recensie
Leidinggeven aan een PLG, Richard DuFour & Michael Fullan

Hoe zorg je voor de cultuuromslag die hoort bij een professionele leergemeenschap?

Hoe zorg je ervoor dat die verandering beklijft?

Dit boek geeft de antwoorden.

Lees verder
Recensie
Leren zichtbaar maken, John Hattie

Kritische succesfactoren om te komen tot vervulling in het leren

Hoe stemmen we ons onderwijs zo goed mogelijk af op ontwikkelings- en ondersteuningsbehoeften van leerlingen? Hoe zorgen we voor optimale leerprestaties? In het boek Leren zichtbaar maken beschrijft John Hattie welke kritische succesfactoren een positieve invloed hebben op het leren en ontwikkelen van leerlingen.

Lees verder
Recensie
De impact van Leren zichtbaar maken, John Hattie

De impact van Leren zichtbaar maken van John Hattie bevat het resultaat van onderzoek waarbij miljoenen leraren en leerlingen betrokken waren en dat gebaseerd is op de synthese van meer dan 800 meta-analyses.

Deze synthese wordt ingezet om een leermodel vorm te geven dat het leren en lesgeven zichtbaar maakt. Het brengt leraargericht onderwijs en leerlinggericht leren samen.

Lees verder
Recensie
Basisboek E-learning maken, Klaas Bellinga

Het Basisboek E-learning maken is het eerste boek dat inzicht biedt in de didactische opbouw van e-learning. Daarnaast biedt het boek vele handige tools om zelf aan de slag te gaan met het maken van e-learning. 

Lees verder
Recensie
Iedereen aan boord!, Jos van der Horst en Bart van Kessel

Het boek Iedereen aan boord! is geschreven voor alle professionals die in klas, school, of samenwerkingsverband passend onderwijs proberen te realiseren voor kinderen voor wie dat niet vanzelfsprekend is. Dit brengt voor hen grote uitdagingen met zich mee. Over die uitdagingen en de ideeën van de twee auteurs, Bart van Kessel en Jos van der Horst, over een effectieve aanpak gaat dit boek.

 

Lees verder
Recensie
Samen werken aan leren en opvoeden, Ron Oostdam en Peter de Vries

Scholen krijgen steeds meer aandacht voor de samenwerking met ouders. Ook de overheid en lerarenopleidingen hebben hier steeds meer belangstelling voor. Onderzoek toont immers aan dat een goede pedagogische én didactische samenwerking met ouders tot beter onderwijs leidt en positieve effecten heeft op de leerresultaten. 

Samen werken aan leren en opvoeden biedt een overzicht van wat pedagogen, leraren en andere beroepsgroepen moeten weten om met ouders en hun kinderen te kunnen samenwerken.

Lees verder
Recensie
DANS!, Etje Heijdanus-de Boer, Anouk van Nunen, Pauline Verhallen, Martin Valenkamp

Leerlingen in het basisonderwijs dansen graag. Het sluit aan bij hun natuurlijke creativiteit, fantasie en bewegingsdrang. Zo verkennen zij zichzelf, de ander en de wereld. Het vak dans is een vast onderdeel geworden in het basisonderwijs via de Kerndoelen en de Kennisbasis. DANS! is het eerste handboek dat deze kennisbasis concretiseert.

Lees verder
Recensie
De reflectieve professional, Marie-José Geenen

Reflectie is een belangrijk onderdeel van de beroepsuitoefening van (toekomstige) sociale professionals in zorg, welzijn, onderwijs of de rechtspraktijk. Hoewel dit boekje dus niet speciaal geschreven is voor het onderwijs, is het toch een handig naslagwerk voor elke professional in het onderwijs.

Lees verder
Recensie
Handboek vvto, Corda, Philipsen en de Graaf

Vroeg Engels groeit snel in het basisonderwijs, mede door nieuw overheidsbeleid. Veel scholen zijn enthousiast begonnen, maar hebben behoefte aan informatie en richtlijnen op school- en leerkrachtniveau om te zorgen voor doorontwikkeling en borging. Handboek vvto is het resultaat van een vruchtbare landelijke samenwerking tussen scholen, opleiders en onderzoekers, onder leiding van het Europees Platform. Het boek slaat een brug tussen wetenschappelijke kennis en good practices aan de ene kant en de behoeften van scholen aan de andere kant. Dat maakt het tot een uniek naslagwerk voor het gehele scholenveld, inclusief opleiding en nascholing.

Lees verder
Recensie
De Reflectieve Leraar, Robert J. Marzano

De kunst van het lesgeven

Wie een grootmeester wil worden in het lesgeven, zal dat alleen kunnen bereiken door reflectie en doelgerichte oefening. In grote lijnen is dat de essentie van het nieuwe boek van Robert Marzano, dat in 2013 door Bazalt is uitgebracht onder de titel De reflectieve leraar, bouwen aan excellentie. Zoals we van eerdere bestsellers van Marzano weten, bevat ook deze uitgave veel duidelijke suggesties om het lesgedrag krachtiger te maken.

Lees verder
Recensie
Begaafde Onderpresteerders, Eleonoor van Gerven

Patricia Versnel-Blom, Specialist Begaafdheid SE/ZOO®, die naast haar eigen praktijk Denklessen in Almere vier bovenschoolse plusklassen begeleidt, houdt dit boekje tegen het licht van haar eigen ervaringen met leerlingen, ouders en leerkrachten.

Een echte praktijkgids, dat is dit handzame boekje van Eleonoor van Gerven. De auteur neemt de lezer mee in het onderzoek naar de werkwijze om een onderpresteerder te begeleiden.

Lees verder
Recensie
Leidinggeven aan onderzoekende scholen, Meta Krüger

Opbrengstgericht werken legt binnen scholen een nadruk op meetbare leerprestaties. Maar de leerling van nu heeft ook sociale competenties en een onderzoekende houding nodig. Dat onderstreept de Onderwijsraad in een recent advies. 

Lees verder
Recensie
Feel The Music, Irma Hemmer

Feel The Music beschrijft een onconventionele aanpak voor het geven van muzieklessen in het basisonderwijs. Uitgangspunt is dat muzikale ontwikkeling én gevoelsontwikkeling hand in hand gaan.

 

Lees verder
Recensie
Het Grote Vindingrijkboek, David van der Kooij

Creatief denken doe je niet tussen negen en tien

Het Grote Vindingrijk Boek is het boek waarmee het creatief denken als domein voor het (primair) onderwijs met één klap op de kaart wordt gezet. Van der Kooij neemt de positie in dat creatief denken een essentiële vaardigheid is om in de snel veranderende samenleving van de 21e eeuw je staande te kunnen houden. Hij ziet het als een soort basisbehoefte voor alle mensen. Creatief denken is volgens de auteur dus niet voorbehouden aan een selecte groep. Alle kinderen kunnen het! 

Lees verder
Recensie
Leraren leren samen, Richard Dufour, Rebecca Dufour, Robert Eaker & Thomas Many

Álle kinderen kunnen leren

De uitgave Leraren leren samen legt de focus op leren en op leerresultaten, vanuit de overtuiging dat álle kinderen kunnen leren, ongeacht hun capaciteiten.

 

Lees verder
Recensie
Het avontuur van de olifanten, Robbert Gorissen

Zoals Henk Jan Kamsteeg in het voorwoord schrijft: Leiderschap begint al op erg jonge leeftijd. Op het schoolplein van de basisschool zie je al wie er het leiderschap neemt bij het bepalen van welk spel er gespeeld wordt. Dit kinderboek behandelt 6 aspecten van leiderschap en is speciaal geschreven voor kinderen in de leeftijd van 8 tot 12 jaar.

Lees verder
Recensie
E-learning, Wilfred Rubens

Nuchtere kijk op e-learning

Overal waar geleerd wordt – in bedrijven, op scholen, van huis uit – wordt steeds intensiever gebruik gemaakt van digitale technologie. E-learning staat voor de belofte leren efficiënter en effectiever vorm te geven en te organiseren. Maar het roept ook vragen op. Wat werkt echt? Wat moeten we daarvoor organiseren? Hoe herkennen we hypes? 

Lees verder
Recensie
Slim!, Theo Wildeboer

Praktische tools voor managen, gidsen en coachen

Goed leidinggeven is essentieel voor de kwaliteit van het onderwijs. Volgens Theo Wildeboer kan een leidinggevende daarbij best wat hulp gebruiken. Het is immers een zeer complexe taak. 

 

Lees verder

Partners

Stienissen Media
Inspirify
Leuker.nu
Bazalt
RPCZ
HCO
E-learning Wizard
Wakker Design
Lerarenacademie
Wildeboer Onderwijsadvies
Over
  • PO Management informeert directeuren en bestuurders in het primair onderwijs op praktische wijze over het werken aan schoolontwikkeling en professionalisering.
  • Het bookmagazine PO Management wordt in een oplage van 8.500 exemplaren in oktober en maart gratis verspreid op alle scholen in Nederland. Dit wordt mede mogelijk gemaakt door de partners van PO Management.
  • Op deze website publiceert PO Management regelmatig nieuwe artikelen en via e-mailnieuwbrieven worden de artikelen elke maand onder de aandacht gebracht van de scholen.
  • PO Management is een uitgave van uitgeverij Leuker.nu.
Nieuwsbrief

Wilt u alles weten over schoolontwikkeling en professionalisering in het primair onderwijs? Meld u dan direct aan voor de PO Management nieuwsbrief!